top of page
EU
OPIK

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на малкия и среден бизнес, от което се очаква силен негативен ефект върху световната икономика. АЛФА КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД осъществява проект с номер BG16RFOP002-2.073-1246-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Основната цел постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За да се постигне целта, заложена в проекта е предвидено да се изпълнява една основна дейност - преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, чрез която се цели да се покрият разходи, за които не достигат средства на компанията, поради липса на приходи през месеците на извънредно положение. Дейността включва следните разходи:

-разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за дейността;

-разходи за външни услуги, като наем вкл. режийни разходи, като ток и вода;

-разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя.

Обща стойност на проекта е:4800.00 лв., от които 4 080.00 лв. европейско финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 720.00 лв. национално съфинансиране.
 

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква предприятието да продължи дейността си най-малко 3 месеца след приключване на проекта, като се цели това да продължи по-дългосрочно.

bottom of page